هورمون


هورمون یک کلمه یونانی به معنای "عاملی که می تواند چیزی را به جلو هل دهد."

  در تعریف، هورمون ها مواد شیمیایی هستند که از یک سلول ترشح و به سلول هدف(که در نزدیکی آن یا دوردست آن قراردارد) می رسند، و باعث ایجاد پاسخ در سلول و بافت هدف میگردد.

  نخستین بار، ارسطو بیان کرد: از گنادهای جنسی موادشیمیایی آزاد می شوند که می توانند برروی فعالیت های جنسی و رفتار فرد اثر بگذارند. این فرضیه همچنان باقی ماند تا این که که بیولوژیستها در سال 1850 (برت هولد و همکارانش) در این زمینه آزمایشی را انجام دادند: آن ها گناد های تستیسی را به خروس هایی که تاج سر نداشتند پیوند زدند و مشاهده کردند که تاج سر آن ها شروع به رشد کرد و درکنار آن رفتارهای آنها نیز تغییرکرد.

 در سال 1900 استارلینگ و همکارانش مشاهده کردند که اگر یک ماده اسیدی وارد دئودنوم شود، هورمونی به نام سکرتین از سلول های جدار دوازدهه آزاد می شود و باعث افزایش ترشحات قلیایی پانکراس به دئودئوم، و خنثی شدن اسید معده می شود. آنها اولین بار کلمه هورمون را برای سکرتین بکار بردند

چند سال بعد آقای لانگرهانس، جزایرلانگرهانس را کشف کرد..

  نخستین بار در سال 1922 دکتر بانتینگ و دکتر بست انسولینی را که از سلول های β جداکرده بودند به شخصی که در کمای اسیدوز ناشی از دیابت رفته بود تزریق کردند و آن شخص نجات پیداکرد.

هورمون شناسی

در آزمایشگاه زیباشهر کلیه هورمونهای غدد درون ریز مثل هورمون های غده تیروئید ، غده فوق کلیه ، غده هیپوفیز و ….توسط حساس ترین روش های موجود و آخرین تکنولوژی های روز دنیا که روش های .کیمولومینسانس و ایمونواسی می باشد اندازه گیری می شود . اندازه گیری ویتامین ها ، تومورمارکرهای اختصاصی نیز در این بخش انجام می شود