ایمونولوژی و سرولوژی


سرولوژی (Serology) که همان سرم شناسی است شاخه ای از علوم زیستی برای بررسی سرم خون و سایر مایعات بدن میباشد. آزمایشاتی که در بخش سرولوژی انجام میگیرد سیستم ایمنی بدن را مورد ارزیابی قرار میدهد و تشخیص بیماریهای عفونی در این بخش انجام می شود .

اگر بخواهيم تعريف دقيقي از علم ايمونولوژي (Immunology) بيان نماييم بايد بگوییم: علم مطالعه و بررسي عملکرد سيستم ايمني بدن، هنگام ورود ماده بيگانه به بدن مي باشد.

به ماده بيگانه آنتي ژن Ag و به ماده اي كه در بدن عليه آن توليد ميشود Ab آنتي بادي ( پادتن ) گفته ميشود.

پايه و اساس اين آزمایش ها در اين بخش واكنشي است كه بين Ag و Ab صورت ميگيرد. حال ميتوان با نشاندار كردن اين پيوند اساس آزمایش ها را پايه ريزي نمود.

  • چنانچه با مواد راديواكتيو نشان دار شوند بنام RIA ( Radio Immuno Assay ) خوانده ميشوند.
  • اگر با مواد فلورسانس نشاندار شوند بنام  IFA (Immuni Floorescent Assay ) خوانده ميشوند.
  • اگر با آنزيم نشاندار شوند مانند HRP (Horse Raddish Peroxidase ) يا ALP (Alkaline Phosphatase ) بنام روش الايزا ELISA (Enzyme -Linked Immuno Sorbant Assay) خوانده ميشوند كه روشي متداول در تشخيص هاي آزمايشگاهيمي باشد  و بر خلاف روش RIA كه از مواد راديواكتيو استفاده ميشود خطرناك نيست.
  • سرولوژی و ایمونولوژِی