راهنمای آمادگی های لازم قبل از انجام آزمایش


خطاهای آزمایشگاهی در سه مرحله قبل از انجام آزمایش، هنگام انجام آزمایش و بعد از آزمایش اتفاق می افتند. شایعترین خطاها مربوط به مرحله قبل از انجام آزمایش می باشد مانند شرایط آماده سازی بیمار، نگهداری و انتقال نمونه و غیره. برای پیشگیری از اینگونه خطاها، آزمایشگاه تشخیص طبی زیباشهر راهنماهای مختلفی را برای مراجعین محترم تهیه نموده که حضورتان ارائه می گردد. رعایت شرایط ذکر شده در این راهنما در اخذ نتایج صحیح و مقایسه آن با مقادیر طبیعی به منظور تشخیص و درمان مناسب توسط پزشکان محترم مفید می باشد.


آزمایش های ناشتایی+   
آزمایش پرولاکتین+   
تعیین خون مخفی در مدفوع+   
کورتیزول 8 صبح+   
جمع آوری ادرار 24 ساعته+   
آزمایش آنالیز اسپرم+   
انگل دمودکس+