لیست تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی زیباشهر


دستگاه سل کانتر Bc-5800 mindray فول دیف 29 پارامتری+   
دستگاه سدیمان ریدر 100 کاناله Therma+   
دستگاه کوالاگومتر 4 کاناله KC 4 Delta اتوماتیک+   
دستگاه اندازه گیری بیلی روبین Bilitest A +   
دستگاه اسکن نوار ادراری Combi Scan 500+   
دستگاه اتوماتیک مخصوص تستهای ایمونولوژی chorus+   
دستگاه الکتروفورز Capillarys2 Flex Piercing Sebia +   
دستگاه وایداس هورمون Vidas PC+