• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

سرم گیری


دراین بخش نمونه­های سرپایی مربوط به پذیرش­های سرپایی پس از جداسازی براساس تعداد و نوع تست­ها و بعد از گرفتن لیست کاری و چیدن نمونه طبق ردیف لیست کاری به بخش های فنی فرستاده می شوند.

 سرم گیری