• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

بیلیروبین مستقیم


 

* نام آزمایش: 

بیلیروبین مستقیم

* نام‌های دیگر آزمایش: 

,Direct Bilirubin Bilirubin

* آزمایش‌های مرتبط: 

,Total Billirubin Hepatitis A, B, C, CBC, ALP, ALT, AST

* چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

در صورت وجود نشانه‌های صدمه به بافت کبدی، مسدود شدن مجرای صفراوی،

* نمونۀ مورد نیاز:

نمونه خون وریدی یا در نوزادان نمونۀ خون پاشنه پا

* آمادگی قبل از انجام آزمایش:

براساس روش‌های مختلفی که استفاده می‌شود ممکن است احتیاج به ناشتایی باشد یا نباشد.

* دانستنی‌های بیشتر:

افزایش بیلی‌روبین مستقیم در خون می‌تواند در نتیجۀ تشکیل سنگهای صفراوی، انسداد مجاری خارج کبدی، متاستاز وسیع کبدی، کلستاز ناشی از دارو، سندرم دوبین جانسون، سندرم روتور باشد.

.

* مقادیر طبیعی:

< 0.3 mg/dl