تست زمان لخته شدن خون


* نامآزمایش:

C.T

 

* نامانگلیسیتست:

Clotting Time

 

* توضیح راجع به تست:

محاسبه زمان لخته شدن خون کامل بدون ضد انعقاد در سه لوله شیشه ای همولیز/هر 30 ثانیه پس از اضافه نمودن همزمان خون به سه لوله تشکیل لخته را بررسی می نماییم و در واقع زمان تشکیل لخته در لوله سوم زمان انعقاد را نشان می دهد(لوله ها بایست در 35 تا 37 درجه باشد). فعال کننده پروسه انعقاد در این تست تماس فاکتور 12 با جدار شیشه ای لوله می باشد که مسیر داخلی انعقاد را فعال می نماید.

 

* مقادیر مرجع زمان انعقاد:

5 تا 15 دقیقه

 

* کاربرد روش زمان انعقاد:

استفاده از تست زمان انعقاد جهت بررسی و غربال وضعیت انعقادی فرد مناسب نیست و صرفا جهت پیگیری درمان با هپارین مناسب است/میزان هپارین بایستی طوری تنظیم گردد که زمان انعقاد خون کامل 1.5 تا 2 برابر مقدار پایه پیش از آغاز درمان با هپارین شود.