• تهران، شهر زیبا
 • info@zibashharlab.ir
 • 02144111195

لیست بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

 • ملت
 • SOS (آسماری - حافظ - ملت - امید - پاسارگاد - حکمت - تجارت - سامان - سرمد - معلم - کمک رسان گروهی و صندوق درمانی - کمک رسان خانواده و پاراکلینیک)
 • تجارت نو
 • معلم
 • کوثر
 • آتیه سازان حافظ
 • دانا
 • آسیا
 • ایران
 • سینا
 • البرز
 • پارسیان
 • رازی
 • دانشگاه آزاد
 • سامان
 • تعاون
 • نوین

مدارک لازم جهت پذیرش بیمه های تکمیلی

 • آسیا : کپی کارت ملی
 • کوثر : کپی کارت ملی
 • تجارت نو : کپی کارت ملی + کپی صفحه اول دفترچه
 • بازنشستگان کشوری (کارکنان دولت) و شاغلین آتیه سازان حافظ : کپی صفحه اول دفترچه
 • ملت : کپی صفحه اول دفترچه
 • دانا : کپی صفحه اول دفترچه
 • SOS : کپی صفحه اول دفترچه
 • سینا : کپی صفحه اول دفترچه + معرفی نامه از سازمان
 • سامان : کپی صفحه اول دفترچه
 • بازنشستگان تامین اجتماعی آتیه سازان حافظ : کپی صفحه اول دفترچه + معرفی نامه از سازمان
 • تعاون : معرفی نامه از سازمان
 • پارسیان : کپی صفحه اول دفترچه
 • رازی : کپی صفحه اول دفترچه
 • البرز : کپی صفحه اول دفترچه + معرفی نامه از سازمان
 • دانشگاه آزاد : کپی صفحه اول دفترچه
 • نوین : کپی صفحه اول دفترچه