• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

پذیرش


اولین بخشی که بیمار به آن مراجعه می کند بخش پذیرش است. در این بخش ، نسخه بیمار دریافت و پس از بررسی آن و پرسیدن سابقه بیمار و چک کردن اینکه فرد دارای شرایط مورد نیاز تست هست یا نه مثل ناشتایی ، در سیستم درج می شود و طبق تعرفه های بیمه طرف قرارداد هزینه آن حساب می شود و کد کامپیوتری به فرد داده می شود.

سپس فرد برای دادن نمونه آماده می شود. واحد پذیرش در طبقه اول قرار دارد و یک واحد مستقل و مجهز را به خود اختصاص داده است و آرامش را برای مراجعین فراهم آورده. این بخش اولین بخشی است که مراجعین با آن در ارتباط هستند. در این بخش پس ازگرفتن نسخه بیمار و چک کردن تست ها و پرسیدن نام و نشانی فرد و ثبت در سیستم، از او درباره سابقه بیماری و علت مراجعه و اینکه آیا شرایط انجام آزمایش مثل ناشتایی را دارد یا خیر سوال می شود. سپس هزینه آن طبق تعرفه های بیمه طرف قرارداد محاسبه می شود و به فرد کد کامپیوتری داده می شود .سپس فرد باید به بخش نمونه گیری مراجعه کند.

پذیرش آزمایشگاه