• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

بررسی ایمنی ایجاد شده از تزریق واکسن کووید 19


جهت بررسی ایمنی ایجاد شده از تزریق واکسن کووید 19، آزمایش های زیرقابل اجرا می باشد :

  • SARS-coV Neutrolizing.Ab-total
  • SARS-coV Anti.RBD-total
  • SARS-coV Anti.Spike-total