لیست آزمایش ها و تست های آزمایشگاه زیباشهر


نام عامه
نام مخفف
نام علمی
FBS
Cr
U.A
TG
HDL
LDL
Ca
Ph
Na
K
Fe
TP
Alb
LDH
CPK
ALP
Lip
Cu
GGT
BJP
Zn
Mg
RPR
ASO
CRP
RF
D.C
PPD
CBC
WBC
RBC
Hb
ESR
BT
PTT
PT